top of page
Men riding riksha and bike in punjab_Clear Path Recovery

ਕਲੀਅਰ ਪਾਥ ਰਿਕਵਰੀ

ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਮ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ 30-90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ

 ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ

ਹਾਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੈਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

 

ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

Punjabi family standing at beach_ Clear Path Recovery

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

 • ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ

 • ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ, ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ

 • ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾ ਹੈ

 •  ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਮੇਮ੍ਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਮੂਹਰਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

 • ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

 • ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋਵੋ

 • ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

 • ਹਲਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

a photo of the exterior of the Clear Path Recovery residence

ਸੁੰਦਰ, ਸਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ

bottom of page